wojsko

i

Autor: pixabay.pl Kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeszowa rusza 26 lutego 2024. To musisz wiedzieć

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeszowa rusza 26 lutego 2024. Kto otrzyma powołanie?

2024-02-25 15:00

26 lutego 2024 roku na terenie Rzeszowa rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Jak będzie wyglądać kwalifikacja wojskowa w Rzeszowie? Gdzie znajduje się Powiatowa Komisja Lekarska na terenie miasta? Prezentujemy szczegółowe informacje.

Spis treści

 1. Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Co to jest kwalifikacja wojskowa?
 2. Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Kogo obowiązuje kwalifikacja wojskowa?
 3. Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Co trzeba wziąć na wezwanie do kwalifikacji wojskowej?
 4. Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Ile kary za niestawienie się na komisję wojskową?

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Rzeszowa odpowiada prezydent Konrad Fijołek. To przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia oraz założeniu ewidencji wojskowej. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10 listopada 2023 roku. Na terenie Rzeszowa powołana została Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 z siedzibą przy ulicy Hetmańskiej 21 (SP ZOZ nr 1). Prezydent miasta za pomocą wezwań zobowiązuje konkretne osoby do stawienia się na kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Kogo obowiązuje kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na terenie Rzeszowa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej trzech miesięcy. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji ma 1277 osób. Są to:

1. Mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, (kat. B)

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa p zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,(kat. B);

4. kobiety urodzone w latach 1997-2008, posiadające kwalifikacje przydane do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny;

5. osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Co trzeba wziąć na wezwanie do kwalifikacji wojskowej?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport),
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokumentację medyczną (m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 • historie choroby poradni lekarskich i innej pozwalającej na określenie danej jednostki chorobowej, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne dokumentację okulistyczną określającą wadę wzroku).

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej zostaje orzeczona jedna z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o którym mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

2) kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie

do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3) kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4) kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Rzeszowie. Ile kary za niestawienie się na komisję wojskową?

Osoby, które nie dostosują się do obowiązku kwalifikacji wojskowej, narażają się na karę grzywny. Podlega jej każdy, kto:

 • nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 • nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
 • nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
 • odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji
 • w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej

ZOBACZ: PROTEST ROLNIKÓW W MEDYCE 

Kwalifikacja wojskowa - Poranek ESKA