S19 Podkarpacie

i

Autor: GDDKiA S19 z Sokołowa do Jasionki z „rygorem natychmiastowej wykonalności”.

Informacje

Odcinek S19 z Sokołowa do Jasionki z „rygorem natychmiastowej wykonalności”. Jest decyzja wojewody

2024-04-17 14:01

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 między węzłami Sokołów Młp. Północ i Jasionka. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Jest zielone światło dla rozbudowy S19 Sokołów Małopolski – Jasionka

Jak poinformowała we wtorek w komunikacie rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, wniosek dotyczy odcinka S19 o długości ok. 13,8 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a wartość kontraktu to ponad 272,8 mln zł. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w czwartym kwartale 2026 r. Budowa odcinka S19 realizowana jest w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Rzeczniczka zaznaczyła, że wykonawca robót opracował dokumentację techniczną, która była niezbędna do złożenia wniosku o ZRID.

 Teraz, kiedy decyzja ZRID została wydana, można rozpoczynać roboty budowlane. Plac budowy niezwłocznie przekażemy wykonawcy, który w pierwszej kolejności przeprowadzi niezbędną inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą, a także inwentaryzację dróg publicznych i obiektów kubaturowych” – wyjaśniła Rarus.

 

Jak dodała, następnie zostaną przeprowadzone rozpoznania saperskie i środowiskowe, w tym: ornitologiczne przed wykonaniem wycinki drzew i karczowaniem krzewów, a następnie . wykonana zostanie wycinka drzew, karczowanie krzewów i usuwanie podziemnych części drzew tzw. karpin. Wykonawca będzie sukcesywnie wprowadzał elementy tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz demontował wyspy dzielące i bariery. Usuwane będzie także oznakowanie grubowarstwowe kolidujące z elementami TOR” – wymieniła rzeczniczka.

Po tych działaniach rozpocznie się pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, w tym dróg dojazdowych, oraz wykonanie konstrukcji tych dróg dla ruchu technologicznego, a także wzmocnienie w zakresie dróg dojazdowych i technologicznych. Frezowane będą też części nawierzchni bitumicznej od strony dobudowywanej jezdni. Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA przypomniała, że obecnie droga S19 na tym odcinku ma trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 tony na oś – podała Rarus.

 W ramach rozbudowy S19 przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna.

 Węzły Sokołów Młp. Północ, Sokołów Młp. i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km – zaznaczyła.

 

Powstaną także nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty, w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, oraz dwa przejazdy gospodarcze.W zakresie ochrony środowiska zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich, w tym jedno zespolone z wiaduktem; cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 2,7 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne - 13 otwartych i 5 zamkniętych - wymieniła rzeczniczka.

Ponadto posadzona zostanie także zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe. 

Mapka rozbudowy odcinka S19 

Mapa rozbudowy S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka

i

Autor: GDDKiA

Szczegóły rozbudowy odcinka S19

W miejscowości Nienadówka, S19 zostanie poprowadzona w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy drodze wojewódzkiej nr 878. Jak zaznaczyła rzeczniczka, ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego, reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Nie będą stosowane walce wibracyjne oraz wykonany zostanie również ekran przeźroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych - zapewniła.

 

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany; w przyszłości będzie mogła powstać tam stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19.Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy – zauważyła Rarus.

Inwestycja będzie realizowana na terenie gmin: Sokołów Młp. i Trzebownisko (pow. rzeszowski) oraz w gminie Czarna )pow. łańcucki), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej.

 Rarus przypomniała, że wydanie decyzji ZRID określa granice terenu, jaki jest przewidziany do przejęcia pod budowę drogi, i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowadzić wojewoda podkarpacki.

 Powołani przez niego niezależni biegli rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Właściciele nieruchomości otrzymają od GDDKiA odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna – wyjaśniła rzeczniczka.

 

Podkreśliła, że dzięki tej inwestycji, cała trasa Via Carpatia na terenie Polski będzie mieć po dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu. Ponadto zlikwidowane zostanie tzw. wąskie gardło, powodujące utrudnienia w ruchu tranzytowym i w dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu, a to z kolei przełoży się na mniejszą liczbę wypadków.

ZOBACZ: WYPADEK W TYCZYNIE POD RZESZOWEM

Negocjacje pomiędzy podwykonawcami Zakopianki a GDDKiA